ENGELLİ ÖĞRENCİLERE VERİLECEK HİZMETLER

sinavGörme Engelli Öğrenciler

Az Gören Öğrenciler

•    Az gören grubuna miyop, hipermetrop, astigmatizm, karma gözlükle/lensle düzeltilen görme kusurları dâhil edilmemektedir.
•    Az gören öğrenciler tek kişilik salonda okuyucu ve kodlayıcı eşliğinde sınava alınacak ve 30 dakika ek süre verilecektir.
•    Soru kitapçığı ve cevap kâğıdı 18 puntoya büyütülerek verilecektir.
•    Az gören öğrenciler soru muafiyeti olmayacak, başarı puanı tüm sorular üzerinden hesaplanacaktır.

Görmeyen Öğrenciler

•    Görmeyen öğrenciler tek kişilik salonlarda okuyucu ve kodlayıcı eşliğinde sınava alınacak ve 30 dakika ek süre verilecektir.
•    Öğrencilere; RAM tarafından yapılan değerlendirme sonucuna göre, CD ortamında (MP3 dosyası olarak seslendirilerek) hazırlanan soru kitapçığı ya da resim, şekil ve grafiklerin yazılı olarak tasvir edildiği soru kitapçığından biri verilecektir.
•    Görmeyen öğrencilerin soru muafiyeti olmayacak, başarı puanı tüm sorular üzerinden hesaplanacaktır.

İşitme Engelli Öğrenciler

•    İşitme engeli olan öğrencinin, öğrenim süresince yabancı dil dersi alıp almadığına bakılmaksızın, yabancı dil sınavından muaf tutulması velinin isteği ve sorumluluğundadır.
•    İşitme engeli olan öğrencinin sınavda yabancı dil sorularından muafiyetine ilişkin başvuru, veli tarafından okul müdürlüğüne yapılacak ve kayıtlı olduğu okul tarafından e-Okul sistemine işlenecektir. Yabancı dil sorularından sınava katılma talebinde bulunmayan öğrenciler, yabancı dil sorularından muaf tutulacaktır.
•    İşitme engeli olan öğrenciler tek kişilik salonlarda sınava alınacak ve 30 dakika ek süre verilecektir.

Ruhsal ve Duygusal Yetersizliği Olan Öğrenciler

•    Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan öğrenciler tek kişilik salonlarda sınava alınacaktır.
•    Özel öğrenme güçlüğü olan öğrenciler tek kişilik salonlarda okuyucu ve kodlayıcı eşliğinde sınava alınacaktır.

Yaygın Gelişimsel Bozukluğu Olan Öğrenciler

•    Yaygın gelişimsel bozukluğu olan (Otizm, Rett Sendromu, Asperger Bozukluğu, Desintegratif Bozukluk, Atipik Otizm) öğrenciler tek kişilik salonlarda sınava alınacaktır.

Bedensel Engelli Öğrenciler

•    Yazma becerisini engelleyecek derecede ince motor becerilerde engeli olan ya da uzuv kaybı (ampütesi) olan öğrenciler tek kişilik salonlarda sınava alınacaktır.
•    Öğrencilere; RAM tarafından yapılan değerlendirme sonucuna göre kodlayıcı veya 30 dakika ek süre verilmesi yönündeki sınav hizmetinden yalnız bir tanesi verilecektir.
•    Kaba motor becerilerinde engeli bulunan ortez, protez, yardımcı araç gereç kullanan öğrenciler giriş katlardaki bulunan salonlara yerleştirilecektir. Sınav salonunda kullanılacak masa ve sıra öğrencinin özelliklerine uygun olarak düzenlenecektir.

Süreğen Hastalığı Olan Öğrenciler

•    Sağlık problemlerinin zorunlu kıldığı durumlarda süreğen hastalığı olan öğrenciler tek kişilik salonlarda sınava alınacaktır.
•    Yatarak tedavi görenlerden sağlık kurumunu terk etmeleri sakıncalı olan öğrencilerin durumu sağlık raporu ile belgelendirildiği takdirde tedavi gördükleri sağlık merkezinde sınava alınacaklardır.
•    Evde eğitim hizmetinden yararlanması yönünde özel eğitim hizmetleri kurul kararı bulunan öğrencilerin sınavları ev ortamında yapılabilecektir. Veliler, öğrencinin sınava alınacağı adresin belirtildiği dilekçe ile millî eğitim müdürlüğü ve RAM’a başvuracaklardır.
•    Şeker, astım, tansiyon ve epilepsi hastalıklardan dolayı sürekli ilaç kullanan öğrenciler diğer öğrencilerle birlikte sınav salonlarına yerleştirilecektir. Ancak salonlarında görevli öğretmenler, il/ilçe milli eğitim müdürlüklerince önceden bilgilendirilecektir.

Zihinsel Engelli Öğrenciler

•    Zihinsel engeli olan öğrenciler tek kişilik salonlarda sınava alınacaktır. Talep edilmesi durumunda kodlayıcı eşliğinde sınava alınabileceklerdir. (Bu hizmet sadece mevzuat gereği SBS öğrencilerine verilecektir.)

ENGEL DURUMU OLAN ÖĞRENCİLERİN YAPMASI GEREKEN İŞLEMLER

Özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilerin, sınavlarda engel durumlarına uygun hizmet alabilmeleri ve bu öğrencilerin bilgilerinin sisteme işlenmesi amacıyla; okul müdürlüğünün bağlı bulunduğu Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğüne (RAM) müracaat etmeleri zorunludur. Okul Müdürlüğü, velinin görüşünü de alarak öğrencilerin sınav hizmetiyle ilgili olarak RAM’a yönlendirilmesinden ve takibinden birinci derecede sorumludurlar. Sınavlarda öğrenciler için gerekli tedbirlerin alınabilmesi için; “özürlü sağlık kurulu raporu”, ”özürlü kimlik kartı” veya “özürlü bilgisinin işlendiği nüfus cüzdan”ından biriyle; süreğen hastalığı olan öğrenciler için ise sağlık raporunun aslı veya onaylanmış örneğiyle RAM’a başvuru yapılması gerekmektedir. Belirtilen belgelerin aslı, noter tasdikli örneği veya belgeyi düzenleyen ilgili makamca “aslı gibidir” onayı olanların dışında herhangi bir rapor veya belge kabul edilmeyecektir. Ancak; görme, işitme, zihinsel ve ortopedik özürlüler ilköğretim okulları ile yatılı ilköğretim bölge okulu (YİBO) müdürlüklerince resmi yazıyla engelli sağlık kurulu raporunun örneğinin RAM’a gönderilmesi halinde, raporun aslı istenmeyecektir. Üzerinde tahribat silinti ve kazıntı olan raporlar geçersiz sayılacaktır.

Özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilere, Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlükleri tarafından MEBBİS-RAM Modülüne işlenen bilgiler doğrultusunda sınav hizmeti verilecektir. Sistemde bilgileri yer almayan öğrencilere, bu hizmet verilemeyecektir.

Öğrencilerin engel durumlarını beyan ettiği belgelerin bir örneği, Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğünde saklanacak, Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğüne gönderilmeyecektir.

Engelli öğrenciler, sürekli kullandıkları araç–gereç ve cihazları kendilerinin getirmesi kaydıyla sınavda kullanabilecektir.